Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

I. Základní ustanovení

A. Tyto obchodní podmínky ( dále jen “obchodní podmínky”) obchodní společnosti SPORTIA s.r.o., se sídlem Rižská 1586/16, Praha 10, 10200, IČ 27643247, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze , oddíl C, vložka 121055 , dále jen “prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 smluvní vztah v internetovém obchodě cafemajadapraha mezi prodávajícím a kupujícím.
B. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy kupujícím je právnická osoba , nebo osoba vykonávající podnikatelskou činnost.

II. Kupující

A. Kupujícím se rozumí každý , kdo vyplní a odešle objednávku na internetových stránkách cafemajadapraha a to po předchozí registraci , tak i bez registrace.
B. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a v plném znění včetně dodacích, platebních , záručních podmínek , i okolností ohledně možnosti od smlouvy odstoupit výslovně souhlasí.
C. Registrací se rozumí založení uživatelského účtu, kterým kupující vstupuje do uživatelského rozhraní.
D. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět pravdivé údaje a je povinen informace při jakékoliv změně aktualizovat. Kupující není oprávněm umožňovat využívání svého uživatelského účtu třetím osobám.
E. Prodávající si vyhrazuje právo uživatelský účet zrušit , a to v případě , kdy kupující svůj uživatelský účet více jak jeden rok nevyužívá.
F. V případě nestandartní výše hodnoty objednávky či nezvyklého množství si prodávající vyhrazuje právo požadovat zálohovou platbu předem.

III. Uzavření kupní smlouvy

A. Veškerá vyobrazení zboží na webových stránkách cafemajadapraha mají informativní charakter. Informace o cenách uváděných včetně i bez DPH jsou závazné , s vyjímkou zjevných chyb , nebo překlepů.
B. Odesláním objednávky na webových stránkách cafemajadapraha vzniká mezi kupujícím a prodávajícím právní vztah a objednané zbvoží je dodáno za cenu platnou v okamžiku objednávky. Taková objednávka je považována za závaznou. Potvrzení obdržení objednávky potvrdí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu.
C. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy a nese náklady na použití komunikačních prostředků v souvislosti s výběrem a koupí zboží (náklady na internetové připojení, telefonní hovory apod.)
D. Prodávající si vyhrazuje právo v návazn osti na charakter objednávky (množství, výše kupní ceny , předpokládané náklady na doručení zboží) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky a jejích parametrů ještě telefonicky či písemně.

IV. Cena zboží a platební podmínky

A. Kupní cena

1. Kupní cena zahrnuje cenu zboží, náklady na balení a expedici a náklady na dopravu viz Dodací podmínky

B. úhrada kupní ceny

1. Kupní cenu může kupující uhradit

a) v hotovosti na provozovně SPORTIA s.r.o., Průmyslová 7, Praha 10
b) v hotovosti na dobírku v místšě určení definovaném kupujícím v objednávce
c) bezhotovostně na účet prodávajícího 35-6607810277 / 0100 , vedeného v Komerční Bance
d) platební kartou na platební bráně vedené u Komerční Banky

C. Slevy

1. případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

V. Dodací podmínky

A. Objednané zboží prodávající dodá na adresu kupujícíhio uvedenou v objednávce, zásilka obsahuje objednané zboží a daňový doklad s vyčísleným DPH. Prodávající odesílá zboží do 2 pracovních dnů , pokud u daného zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání, či dostupnost.
B. Ceník jednotlivých možností dodání a možnosti:

1. osobní odběr
2. přepravní služba


a) DPD
b) Uloženka partner
c) Wedo

VI. Odstoupení od smlouvy

A. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku , nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží , které bylo přání zákazníka upraveno či jinak modifikováno, nebo které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží , které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím , od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, který byl porušen a nelze z hygienických důvodů vrátit.

B. Nejedná-li se o případ v bodě VI. A. Či o jiný prípad , kdy nelze odsoupit od kupní smlouvy , má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit , a to do 14 dnů od převzetí zboží, když je předmětem kupní smlouvy více druhů zboží nebo částí, počíná lhůta běžet po dodání poslední zásilky. Odstoupení od kupní smlouvy musí být kupujícím učiněno písemnou formou ve lhůtě viz výše na adresu prodávajícího nebo email info@cafemajadapraha.cz

C. V případě odstoupení od kupní smlouvy prodávající vrátí peněžní prostředky přijaté od kupujícího ve lhůtě 14 dní a to stejným způsobem , jakým byly peněžní prostředky poukázány kupujícím prodávajícímu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

D. V případě odstoupení od kupní smlouvy má kupující povinnost  Nám Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení.

VII. Práva a povinnosti z vadného plnění

A. Prodejce odpovídá kupujícímu za vady zboží při převzetí, s vyjímkou vad , které na zboží prodávaného se slevou pro tu konkrétní vadu, zejména

1. zboží nemá vlastnosti, které si strany sjednaly při objednávce, nebo s ohledem na povahu zboží , které kupující očekával
2. zboží se nehodí k sjednanému nebo očekávanému účelu
3. jakost nebo provedení zboží neodpovídá vzorku, předloze či popisu promovaného kupujícím na webových stránkách cafemajadapraha
4. zboží není kompletní
5. neodpovídá jeho množství

B. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující má právo na uplatnění vady vu spotřebního zboží vzniklé během 24 měsíců od převzetí zboží.
C. Práva z vadného plnění uplatní kupující na adrese provozovny kupujícícho Sportia s.r.o., Průmyslová 7, Praha 10, 10200, popřípadě i v sídle prodávajícího.
D. U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního opotřebení.

VIII. Reklamační řád

A. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu po zjištění nedostatku.
B. Kupující uplatní reklamaci písemně nebo elektronicky s uvedením kontaktních údajů, popisu vady a požadavku na způsob vyřízení reklamace.
C. Kupující je povinen prokázat původ zboží kopií dokladu o koupi
D. Prodávající je povinen bezodkladně , do 3 pracovních dnů rozhodnout o reklamaci , popřípadě oznamí kupujícícmu , že povaha vady vyžaduje odborné posouzení, včetně lhůty takového posouzení.
E. Reklamaci kupujícího , včetně ostranění vady je povinen prodávající vyřídit bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od přijetí reklamace, pokud se písemně nedohodne s kupujícícm na lhůtě delší.
F. Kupující má právo na dodatečnou slevu , nebo odstoupení od smlouvy v případě , že prodávající neodstraní uplatňovanou vadu , nebo včas ve stanovené lhůtě.
G. U oprávněné reklamace má kupující právo na účelně vynaložené náklady spojené s uplatnění reklamace, o takovýchto nákladech musí kupující prodejce informovat písemně do jednoho měsíce od uplatnění reklamace.

IX. Ochrana osobních údajů

A. Ochrana osobních údajů kupujícího , který je fyzickou osobou , je poskytována zákonem č101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů , ve znění pozdějších předpisů
B. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovány a uchovávány v souladu s výše uvedeným zákonem za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován , jaké minformace o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto informace měnit, popřípadě vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů.
C. Kupující je povinen poskytovat přesné a pravdivé osobní údaje.
D. Prodejce je povinen ukončit zasílání obchodních sdělení v případě, že ho k tomu kupující písemně vyzve.
E. Prodávající se zavazuje osobní údajě kupujícího neposkytnout jiným třetím osobám a subjektům, než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.
F. Prodávající se zavazuje chránit osobní údaje kupujícího , tak aby nedošlo k neoprávněnémun přístupu k těmto informacím, k jejich zničení, změně či přenosu k neoprávněným osobám.

X. Řešení sporů

A. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží
B. Spory smluvních stran se řídí Zákonem č.378/2015, kterým se mění Zákon č.634/1992 Sb, o ochraně spotřebitele, popřípadě mimosoudním řešením spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu.
C. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si obě strany nesou samy.

XI. Závěrečná ustanovení

A. Kupní smlouva se řídí českým právem, i v případě mezinárodního kupního vztahu. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele z obecně platných právních předpisů.
B. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována v elektronické podobě a není přístupná.
C. Změny obchodních podmínek, jinak než písemnou formou oboustranně odsouhlasené nejsou platné.
D. Kontaktní údaje prodávajícího a doručování: SPORTIA s.r.o., Průmyslová 7 , Praha 10, 10200, telefon 725362022

Zpět do obchodu

Věrnost se vyplácí!


Čím více kávy vypijete, tím více ušetříte.

Ukázat bonusy